Privacyverklaring

Praktijk Ellen Vlasveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijk Ellen Vlasveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkellenvlasveld.nl

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteer ik een aantal kernwaarden:

 • Informeren– Ik wil u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken– Ik let er nauw op dat verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens– Ik geef persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden
 • Beveiligen– Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie– Ik respecteer uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en uw recht op privacy respecteer en bescherm.

Gebruik van persoonsgegevens
Praktijk Ellen Vlasveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van, door u gevraagde, diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening

Verstrekking aan derden
Praktijk Ellen Vlasveld verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ellen Vlasveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die ik van u heb, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkellenvlasveld.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Ellen Vlasveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Praktijk Ellen Vlasveld gebruikt geen permanente cookies of vergelijkbare technieken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contact
Praktijk Ellen Vlasveld,Trommelstraat 2a, 1621 CH Hoorn
E-mail: info@praktijkellenvlasveld.nl
Telefoon: 0229-249533